پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
وب سایت علمی پژوهشی هنر

پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

182

پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

کتاب ” پانصد طرح تصویرسازی از بافتهای پیچیده “کتابی بسیار ارزشمند است از بافتهایی درهم تنیده و پیچیده که توسط طراحان معروف جهان خلق شده است. تمامی آثار این کتاب با دقت طراحی و کاربردی بودن نتیجه نهایی نیز در آنها لحاظ شده است. کاربرد این کتاب برای تمامی طراحانی است که از بافت در خلق موارد کاربردی چون کاغذ دیواری ، کاغذ کادو ، تصویرسازی ، ایجاد بافت ، طراحی بروی پرده و کوسن ، طراحی نقوش دیواری ،  نقاشی های پیچیده ، تصویرسازی کتاب ، طراحی کاور آلبوم موسیقی و هر آنچه که نیاز به ایده یابی در مورد بافتهای مختلف و پیچیده دارد، استفاده میکنند.

500 Tangled Artworks: A Showcase of Inspired Illustrated Designs

پانصد طرح تصویرسازی از بافتهای پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده پانصد طرح تصویرسازی از بافت های پیچیده

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.